top of page

Simplylog

מערכת בקרה תפעולית לניהול מערך האחזקה, ביטחון והבטיחות

Anchor 1

אחזקת שבר

תיעוד ומעקב אחר תקלות שבר הכולל תיאור התקלה ותיעוד השתלשלות הטיפול בה, שימוש במנגנון  SLA לבחינת רמת השירות מפתיחת תקלה ועד סגירתה

מערכת אחזקה אחזקת שבר
Anchor 2

אחזקה מונעת

מנגנון תזכורות מתוזמן, הכולל הוראות ונהלים לביצוע אחזקה מונעת

מערכת אחזקה אחזקה מונעת
Anchor 3

אישורי רגולציה והיתרים

מודול מתוזמן הכולל התראות לניהול אישורים, מאפשר בקרה על עמידת הארגון בדרישת החוק וגישה נוחה ומהירה למסמכים

מערכת אחזקה רגולציה
Anchor 4

ציוד ואינוונטר

מנגנון המאפשר  שיוך ציוד למיקום וגורם מטפל, ניהול תוקף אחריות, צרוף מסמכים  קשורים ותיעוד תקלות שוטפות. יכולת סימון ציוד במזהה חד חד ערכי  (ברקוד), מאפשר דיווח מדויק ומהיר בעת תקלה, באמצעות אפליקציה. כמו כן, מאפשר תיעוד של היסטורית התקלות והטיפולים בציוד, במלל, תמונות ומסמכים 

מערכת אחזקה ציוד
Anchor 5

ביקורות מובנות

מאפשר ביצוע ביקורות מובנות ומתוזמנות בתחומים שונים, כגון אחזקה, ניקיון, בטיחות, ביטחון, נגישות, תוך תיעוד המפגעים במלל ותמונות, מעקב אחר טיפול במפגעים שנמצאו, והפקת דו"חות

מערכת אחזקה ביקורות
Anchor 6

מחולל דו"חות

מנגנון הפקת דו"חות ע"פ פרמטרים מגוונים: נושא התקלה (אחזקה, ביטחון, בטיחות), מיקום התקלה, חומרת התקלה, זמן, גורם מדווח ועוד

מערכת אחזקה דוחות
Anchor 7

 BI מערכת

מנגנון המתעדכן בזמן אמת ומציג את סטאטוס מערך האחזקה והתפעול בכל אתרי החברה

המנגנון מאפשר לדרג הניהולי בחברות המנהלות מס' אתרים בפיזור, ראיה רחבה ושליטה בזמן אמת

מערכת אחזקה BI
bottom of page