top of page

תנאי שימוש

 

תנאי השימוש המובאים להלן הנם חלק מן הסכם השירות שנחתם בין י.ל.מ פתרונות בע"מ ("החברה") לבין הארגון צורך השירות ("הלקוח"). תנאי השימוש חלים גם על

עובדיו, חברי ארגונו, לקוחותיו של הלקוח וכן כל מי שיעשה שימוש במערכת במסגרת התקשרותו עם הלקוח ("המשתמשים").

כל משתמש העושה שימוש במערכת ("המערכת") מצהיר כי הוא קרא, הבין והסכים לתנאי השימוש.

משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש לא יבצע שימוש במערכת.

הלקוח מצהיר שכל משתמש היעשה שימוש במערכת מטעמו, יקרא יבין ויאשר את תנאי השימוש.

 

הלקוח מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי ועליו לוודא כי תנאי השימוש עומדים בכללים, חוקים והסכמים החלים על המשתמשים.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו. בכל שימוש במערכת לאחר המועד שבו תנאים אלו השתנו, על הלקוח וכן כל משתמש מטעם הלקוח להסכים ולקבל את הגרסה המעודכנת ביותר של תנאי השימוש. 

פרטי חשבון / זיהוי משתמש / כניסת משתמש

 

ניהול משתמשים לרבות פתיחת משתמש חדש ו/או חסימת כניסת משתמש קיים ו/או עדכון פרטי משתמש קיים הנם באחריות הלקוח.

באחריות הלקוח למנות מנהל מערכת אשר חלק מהגדרות תפקידו הן ניהול משתמשי המערכת.

 

לכל משתמש יש לספק פרטי כניסה ייחודיים ועליו לשמור את פרטי הכניסה פרטיים ולא להעבירם לאדם אחר.

כמו כן, על כל משתמש להתחבר למערכת באמצעות פרטי הכניסה הייחודיים שלו. 

משתמש החושש שפרטי הכניסה שלו נחשפו לאדם נוסף חייב לפנות למנהל המערכת ולשנות לפחות אחד מפרטי הכניסה (שם משתמש או סיסמה). המשתמש יהא אחראי על כל פעולה שבוצעה תחת משתמשו.

 

החברה רשאית בכל שלב לחסום גישת משתמשים למערכת כתוצאה מהפרת תנאי הסכם השימוש, אי עמידה בתנאי הסכם השירות או מכל סיבה העלולה לסכן את המערכת. החברה תעשה ככל יכולתה על מנת להתריע את הלקוח או המשתמש לפני ביצוע פעולה מסוג זה.

 

משתמש המעוניין לקבל התראות מן המערכת חייב לספק כתובת אימייל ו/או מספר טלפון נייד. המשתמש מצהיר כי הנתונים שסיפק הינם נכונים, מדויקים ומלאים, ומאשר בזאת את נכונות הפרטים.  

אין חובה למסור פרטים אלו והחברה לא תעשה שימוש בפרטים אלו, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות.

 

היה ומנהל המערכת חושש שפרטי הלקוח נחשפו או שהיה שימוש חשוד במערכת עליו לפנות באופן מיידי לחברה.

 

השימוש במערכת 

 

השימוש במערכת נועד אך ורק לצרכים אותם הגדיר הלקוח.

המערכת מאפשרת להזין טקסט בשדות ייעודיים וכן לצרף קבצים לרבות תמונות ("תכנים"). 

 

הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שהחברה מספקת פלטפורמה לניהול תהליכים ואינה אחראית לתוכן המוזן במערכת וכי האחריות על התכנים חלה על הלקוח בלבד.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין למערכת ו/או להפיץ ממנה ו/או באמצעותה תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו או זכויותיו, אין לצרף קבצים למערכת העלולים להיות נגועים בוירוסים ו/או רוגלות ו/או כל קובץ העלול לגרום נזק למערכת או למשתמשי המערכת. אין להזין תכנים למערכת בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לערוך, לשנות ואף למחוק תכנים אשר אינם עומדים בקנה אחד עם הוראות תנאי שימוש אלו. 

ללקוח קיימת האפשרות לבקש למחוק לאלתר תכנים, על הפניה להיעשות בכתב. החברה תעשה ככל יכולתה על מנת למחוק תכנים אלו.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 

חברת י.ל.מ פתרונות בע"מ הנה הבעלים היחידי של המערכת. 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של המערכת, לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד המערכת, שייכות לחברה ו/או לנותני שירות צד שלישי הפועלים מטעם החברה או שהעניקו את אישורם לחברה לבצע שימוש בשירותים אותם הם מספקים ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, המצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה.

 

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש. ככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, כגון סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.


מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמש. מדיניות הפרטיות יכולה להתעדכן מפעם לפעם, לכן מומלץ לקרוא מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

 

זמינות המערכת

החברה עושה ככל יכולתה על מנת להבטיח חווית שימוש מיטבית מן המערכת. הלקוח וכן המשתמש, מבינים כי עלולות להתרחש תקלות כאלה ואחרות הנובעות מנסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש במערכת, לרבות מגבלות תקשורת ו/או טעינת או שליחת נתונים ו/או עבודות תחזוקת מערכת ו/או מטעמים אחרים. השימוש במערכת עלול להקטע ללא שמירה של נתונים, החברה תהא פטורה מכל אחריות לכך. 

כמו כן, במקרים מסוימים השימושיות של המערכת תלויה בתפקוד תקין של הפלטפורמה עליה המערכת מופעלת, המכשיר והדפדפן, ורכיבים הכלולים בו כגון GPS ועוד, אשר איכותם, אי דיוקם, שיבוש בהם ותקלות, עלולים להפריע לחווית השימוש ולטיב הנתונים המתקבלים המערכת. החברה תהא פטורה מכל אחריות לכך.


 

אחריות החברה

המערכת וכל השירותים והמודולים הכלולים בה ניתנים לשימוש, מוצגים ומוצעים כמות שהם (AS IS).

החברה לא תהא אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש במערכת, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תוכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעית חומרה ו/או וירוסים / רוגלות / תוכנות עוינות או כל תוכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש במערכת ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש במערכת ו/או לאיכות או מהירות השימוש במערכת.

 

באחריות הלקוח לאמת את הנתונים והתכנים המועלים למערכת לרבות מידע אישי, פרטי לקוחות, מחירונים, כתובות אימייל, מספרי טלפון וכן כל נתון ותוכן אחר הקיים במערכת בין שהוטמע על ידי הלקוח או המשתמש, ובין שהוטמע על ידי החברה. החברה לא תשא באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו על ידי המשתמש, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצטרפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, ללקוח, למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.


החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק עקב שימוש במערכת ו/או נזק שנבע מקישור הכלול במערכת ולכל נזק שנבע מהצגה של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.

 

החברה לא מתחייבת לשמור תכנים והאחריות על שמירת תכנים באמצעי הלקוח ו/או המשתמש, הינם בלתי תלויים בחברה והנם באחריות הלקוח ו/או המשתמש בלבד. 

 

שיפוי

 

הלקוח מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או כל מי מטעמם, בגין כל מעשה ו/או מחדל אשר יגרום לחברה נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

 

שינויים במערכת והפסקת שירות

החברה יכולה לשנות מעת לעת את מבנה המערכת, המראה שלה ועיצובה, וכן כל היבט אחר הכרוך במערכת  בלא צורך להודיע על כך ללקוח ו/או למשתמש מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה ללקוח ו/או למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם . 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לאחר מתן התראה בגין הפסקת השירות בתוך זמן סביר מראש. 

עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול במערכת למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהא רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך .

 

סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו בבית המשפט המוסמך במחוז חיפה.

יצירת קשר עם החברה 

ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון המפורסם באתר החברה.

ניתן לפנות באימייל s@ylm.co.il

logo-vector-compressor.png
bottom of page